Kâbe-i muazzama

kâ:beğimuazzΛma
Kâbe’ye verilen bir ad