Niccolò Machiavelli

Nikkolo Makyevelli
Filozof / İtalya