Borut Pahor

Borut Pa:hor
Slovenya / Cumhurbaşkanı