Nikola Gruevski

Nikola Guru~evski
Makedonya Cumhuriyeti / Başbakan