Gorge İvanov

Gôrge İvanof
Makedonya Cumhuriyeti / Cumhurbaşkanı