Tammam Salam

Temmem Selãm
Lebanon / Cumhurbaskanı